ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64133
ชื่อกิจกรรม
มารยาทไทย
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูภาวดี วันมะโน
สถานที่
323
รายละเอียด
เป้นกิจกรรมที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษา เรียนรู้เรื่องมารยาทไทย และแนวปฏิบัติทางสังคม เพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามกาลเทศะ อันเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม และเอกลักษณ์อันดีงามของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนาน อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อสายตาของชาวต่างชาติอีกด้วย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (26)

กลับ