ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

ข้อมูลกิจกรรม                        โรงเรียนสมุทรปราการ 
               กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
                ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ เปิดรับ
1 64201 การเพาะต้นอ่อนผักเพื่อการค้า นางสาวสุนันทา โชคชัย 533 30  
2 64102 Action Model ความมหัศจรรย์ของโอริงามิการพับกระดาษ นายเทอดศักดิ์ ทองปัญญา 529 30  
3 64103 เย็บปักถักร้อย นางสาวกานดา หอมยี่สุ่น 526 30  
4 64104 อาหาร DIY นางสาวญาดา ไกรปะวี 524 30  
5 64105 พื้นฐานบัญชี นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์ 523 30  
6 64106 ธุรกิจ Online นางสาวนุสรา ไชยนะรา 525 30  
7 64107 Computer Design 1 นายดนัย บาดตาสาว 122 35  
8 64108 Computer Design 2 นางสาวนาฏอนงค์ ญาติบรรทุง 131 35
9 64109 Computer Design 3 นายวรุตม์ นันทวิจิตร 125 35 
10 64110 Computer Design 4 นางสาวอำภาพร เพ็ชรเย็น 126 35 
11 641011 English Quiz นางสาววราภรณ์ ศักดิ์รัตน์ 732 30  
12 64112 Storytelling นางสาวสุภิญญา ละอองทุมมา 731 30  
13 64113 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นางสาวสุชาดา รู้วงษ์ 723 30  
14 64114 Crossword นางสาวพีรญา แคนติ 133 30  
15 64115 ภาษาและวัฒนธรรมจีน นางรสริน ชาญอักษร 722 30  
16 64116 ปฏิบัติดนตรีไทย 1 นายธนัท วัฒนาวณิช 547 30  
17 64117 SP.Danceing นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล 531 30  
18 64118 ปฏิบัติดนตรีไทย 2 นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต 549 30  
19 64119 Music นายธนวุฒิ สุวรรณ 512 30  
20 64120 รำวงมาตรฐาน นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม 542 30  
21 64121 ดอกไม้จากธนบัตร นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด 537 30  
22 64122 การถักโครเชต์ นายฉัตรชัย พวงศรี 541 30  
23 64123 ฟุตซอล 1 นายกิตติ นฤดีศรีอุทัย สนาม 5 35 
24 64124 บาสเกตบอล นางสาวนิรากุล ศรีบุญเรือง สนามบาสเกตบอล 35  
25 64125 ฟุตบอล 1 นายยุทธนา พิพรพงษ์ สนาม 6 35  
26 64126 ฟุตซอล 2 นายกิติพงศ์ มาศเหมาะ สนามฟุตบอล 35  
27 64127 รอบรู้สมุทรปราการ ครูกัญจณา พรนิเสน 334 30  
28 64128 นานาสาระ ครูสุกัญญา ตันโสภณ 331 30  
29 64129 รีไซเคิล ครูผกามาศย์ รักษ์นาค 333 30  
30 64130 เสริมทักษะสังคม ครูหนึ่งฤทัย ทัศมี 332 30  
31 64131 ไอเดียสิ่งประดิษฐ์ ครูวรรณธิดา เพชรทะวงค์ 325 30  
32 64132 ท่องเที่ยวทั่วไทย ครูสิริมน ฤดี 324 30  
33 64133 มารยาทไทย ครูภาวดี วันมะโน 323 30  
34 64134 เกษตรเพื่อการดำรงชีวิต นายวิทยา แผ่นผา 527 30  
35 64135 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวกนกพร สุภนาม 627 30  
36 64136 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ นางสาวพิชญาภัค แสงแก้ว 641 30  
37 64137 นักดาราศาสตร์อเวนเจอร์ส นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม 624 30  
38 64138 บอร์ดสวยงาม นางประคอง ม่วงศรี 223 30  
39 64139 ทักษะชีวิต นางสาวบุปผา แสงเนตร 224 30  
40 64140 ดนตรีบำบัด นางสาวจินตรัตน์ เหง้าชมพู 225 30  
41 64141 มหัศจรรย์แห่งตัวเลข นางกัญญาภัค ศรีนรา 225 30  
42 64142 จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง 1 นางสาวกรรณิกา แสงฉาย 523 30  
43 64143 จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง 2 นายประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์ 524 30  
44 64144 สารจากภาษาไทย 1 นายฐานันดร จูทิม 525 30  
45 64145 สารจากภาษาไทย 2 นายกิตติ อัมพรมหา 526 30  
46 64146 มการพับกระดาษ โอริกามิ นางสาวช่อผกา วงษาสิงห์ 275 30  
47 64147 คณิตพาเพลิน นายธวัชชัย ไชยชนะ 263 30  
48 64148 math art นางสาวปาริฉัตร พลขำ 255 30  
49 64149 เรียนเล่นเป็นคณิตศาสตร์ นางสาววิริยา มาศวรรณา 132 30  
50 64150 ฟุตบอล 2 นายชูพันธ์ สังเนตร สนาม 6 35