ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 1/2564 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 9-11 มิ.ย. 2564

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 64201 การเพาะต้นอ่อนผักเพื่อการค้า ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุนันทา โชคชัย 533 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
2. 64102 Action Model ความมหัศจรรย์ของโอริงามิการพับกระดาษ ม.1, ม.2, ม.3 นายเทอดศักดิ์ ทองปัญญา 529 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
3. 64103 เย็บปักถักร้อย ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวกานดา หอมยี่สุ่น 526 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
4. 64104 อาหาร DIY ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวญาดา ไกรปะวี 524 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
5. 64105 พื้นฐานบัญชี ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์ 523 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
6. 64106 ธุรกิจ Online ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวนุสรา ไชยนะรา 525 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
7. 64107 Computer Design 1 ม.1, ม.2, ม.3 นายดนัย บาดตาสาว 122 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
8. 64108 Computer Design 2 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวนาฏอนงค์ ญาติบรรทุง 131 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
9. 64109 Computer Design 3 ม.1, ม.2, ม.3 นายวรุตม์ นันทวิจิตร 125 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
10. 64110 Computer Design 4 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอำภาพร เพ็ชรเย็น 126 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
11. 64111 English Quiz ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววราภรณ์ ศักดิ์รัตน์ 732 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
12. 64112 Storytelling ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุภิญญา ละอองทุมมา 731 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
13. 64113 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวสุชาดา รู้วงษ์ 723 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
14. 64114 Crossword ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวพีรญา แคนติ 133 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
15. 64115 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.1, ม.2, ม.3 นางรสริน ชาญอักษร 722 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
16. 64116 ปฏิบัติดนตรีไทย 1 ม.1, ม.2, ม.3 นายธนัท วัฒนาวณิช 547 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
17. 64117 SP.Danceing ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล 531 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
18. 64118 ปฏิบัติดนตรีไทย 2 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต 549 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
19. 64119 Music ม.1, ม.2, ม.3 นายธนวุฒิ สุวรรณ 512 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
20. 64120 รำวงมาตรฐาน ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม 542 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
21. 64121 ดอกไม้จากธนบัตร ม.1, ม.2, ม.3 นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด 537 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
22. 64122 การถักโครเชต์ ม.1, ม.2, ม.3 นายฉัตรชัย พวงศรี 541 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
23. 64123 ฟุตซอล 1 ม.1, ม.2, ม.3 นายกิตติ นฤดีศรีอุทัย สนาม 5 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
24. 64124 บาสเกตบอล ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวนิรากุล ศรีบุญเรือง สนามบาสเกตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
25. 64125 ฟุตบอล 1 ม.1, ม.2, ม.3 นายยุทธนา พิพรพงษ์ สนาม 6 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
26. 64126 ฟุตซอล 2 ม.1, ม.2, ม.3 นายกิติพงศ์ มาศเหมาะ สนามฟุตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
27. 64127 รอบรู้สมุทรปราการ ม.1, ม.2, ม.3 ครูกัญจณา พรนิเสน 334 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
28. 64128 นานาสาระ ม.1, ม.2, ม.3 ครูสุกัญญา ตันโสภณ 331 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
29. 64129 รีไซเคิล ม.1, ม.2, ม.3 ครูผกามาศย์ รักษ์นาค 333 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
30. 64130 เสริมทักษะสังคม ม.1, ม.2, ม.3 ครูหนึ่งฤทัย ทัศมี 332 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
31. 64131 ไอเดียสิ่งประดิษฐ์ ม.1, ม.2, ม.3 ครูวรรณธิดา เพชรทะวงค์ 325 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
32. 64132 ท่องเที่ยวทั่วไทย ม.1, ม.2, ม.3 ครูสิริมน ฤดี 324 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
33. 64133 มารยาทไทย ม.1, ม.2, ม.3 ครูภาวดี วันมะโน 323 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
34. 64134 เกษตรเพื่อการดำรงชีวิต ม.1, ม.2, ม.3 นายวิทยา แผ่นผา 527 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
35. 64135 สนุกกับวิทยาศาสตร์ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวกนกพร สุภนาม 627 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
36. 64136 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ม.2, ม.3 นางสาวพิชญาภัค แสงแก้ว 641 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
37. 64137 นักดาราศาสตร์อเวนเจอร์ส ม.1, ม.2, ม.3 นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม 624 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
38. 64138 บอร์ดสวยงาม ม.1, ม.2, ม.3 นางประคอง ม่วงศรี 223 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
39. 64139 ทักษะชีวิต ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวบุปผา แสงเนตร 224 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
40. 64140 ดนตรีบำบัด ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวจินตรัตน์ เหง้าชมพู 225 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
41. 64141 มหัศจรรย์แห่งตัวเลข ม.1, ม.2, ม.3 นางกัญญาภัค ศรีนรา 225 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
42. 64142 จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง 1 ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวกรรณิกา แสงฉาย 523 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
43. 64143 จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง 2 ม.1, ม.2, ม.3 นายประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์ 524 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
44. 64144 สารจากภาษาไทย 1 ม.1, ม.2, ม.3 นายฐานันดร จูทิม 525 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
45. 64145 สารจากภาษาไทย 2 ม.1, ม.2, ม.3 นายกิตติ อัมพรมหา 526 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
46. 64146 มการพับกระดาษ โอริกามิ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวช่อผกา วงษาสิงห์ 275 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
47. 64147 คณิตพาเพลิน ม.1, ม.2, ม.3 นายธวัชชัย ไชยชนะ 263 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
48. 64148 math art ม.1, ม.2, ม.3 นางสาวปาริฉัตร พลขำ 255 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
49. 64149 เรียนเล่นเป็นคณิตศาสตร์ ม.1, ม.2, ม.3 นางสาววิริยา มาศวรรณา 132 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
50. 64150 ฟุตบอล 2 ม.1, ม.2, ม.3 นายชูพันธ์ สังเนตร สนาม 6 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด