ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64146
ชื่อกิจกรรม
มการพับกระดาษ โอริกามิ
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวช่อผกา วงษาสิงห์
สถานที่
275
รายละเอียด
Origami ศิลปะพับกระดาษของญี่ปุ่น รูปทรงต่างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เช่น ปริซึม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม ทรงหลายเหลี่ยม ฯลฯ ศิลปะการพับกระดาษเป็นการฝึกสมองให้คิด ถ้าได้ออกแบบการสร้างสรรค์การพับกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆ เป็นการช่วยให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันจันทร์   จำนวน 30 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 45326 เด็กหญิงวริศรา อำคำ ม.3/6 9 มิ.ย. 2564
2. 45130 เด็กหญิงรุจิรา อิ้งเพ็ชร ม.3/1 9 มิ.ย. 2564
3. 45190 เด็กหญิงกุลภรณ์ สงมา ม.3/3 9 มิ.ย. 2564
4. 45114 เด็กหญิงณัชริณ พรมด้วง ม.3/1 9 มิ.ย. 2564
5. 45330 เด็กหญิงอาทิตยาพร นิ่มนวล ม.3/6 9 มิ.ย. 2564
6. 45325 เด็กหญิงวรรณวิสาข์ บุรารักษ์ ม.3/6 9 มิ.ย. 2564
7. 45329 เด็กหญิงสุวรรณา บุญประกอบ ม.3/6 9 มิ.ย. 2564
8. 45202 เด็กหญิงนับทอง สุกสุต ม.3/3 9 มิ.ย. 2564
9. 45203 เด็กหญิงปณาลี ทองรอง ม.3/3 9 มิ.ย. 2564
10. 45133 เด็กหญิงสุวรรณีย์ ลิ้มช่วยเจริญ ม.3/1 9 มิ.ย. 2564
11. 45106 เด็กชายสมชาย ใจดี ม.3/1 9 มิ.ย. 2564
12. 45096 เด็กชายเตชธรรม ตาดี ม.3/1 9 มิ.ย. 2564
13. 45327 เด็กหญิงสุพิชชา พัดศรี ม.3/6 9 มิ.ย. 2564
14. 45118 เด็กหญิงนภสร เบ้ารัตน์ ม.3/1 9 มิ.ย. 2564
15. 45318 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขสอาด ม.3/6 9 มิ.ย. 2564
16. 45195 เด็กหญิงณัชชา พงประพันธ์ ม.3/3 9 มิ.ย. 2564
17. 45245 เด็กหญิงภัทธิรา อุตรัตน์ ม.3/4 9 มิ.ย. 2564
18. 45209 เด็กหญิงมนฑกานต์ จันทร์เกษม ม.3/3 9 มิ.ย. 2564
19. 45210 เด็กหญิงวนิศวรรณ กิติวนารัตน์ ม.3/3 9 มิ.ย. 2564
20. 45196 เด็กหญิงณัฐนรี อินดี ม.3/3 9 มิ.ย. 2564
21. 45307 เด็กชายภาณุวัฒน์ เขียวพันธ์ ม.3/6 9 มิ.ย. 2564
22. 45204 เด็กหญิงพิชชาพร พรมจารีย์ ม.3/3 9 มิ.ย. 2564
23. 45132 เด็กหญิงสุรนันท์ ทองเจียว ม.3/1 9 มิ.ย. 2564
24. 45115 เด็กหญิงณัฐฐาพร มานะธำรง ม.3/1 9 มิ.ย. 2564
25. 45309 เด็กชายมิ่งมงคล สุขศิริ ม.3/6 9 มิ.ย. 2564
26. 46208 เด็กชายธีรเดช สุวรรณเพชร ม.2/11 9 มิ.ย. 2564
27. 45276 เด็กหญิงณัษฐิณี วิเศษฤทธิ์ ม.3/5 9 มิ.ย. 2564
28. 45192 เด็กหญิงเขมินทรา หนูทอง ม.3/3 9 มิ.ย. 2564
29. 45858 เด็กชายสรยุทธ จันปุ่ม ม.2/3 9 มิ.ย. 2564
30. 46215 เด็กชายศุภวิชญ์ ลืออักษรสนาน ม.2/11 9 มิ.ย. 2564