ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64143
ชื่อกิจกรรม
จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง 2
อาจารย์ผู้ดูแล
นายประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์
สถานที่
524
รายละเอียด
นักเรียนศึกษาประเภทและวิธีการคัดลายมือจากใบความรู้ และชมตัวอย่างการคัดลายมือจากสื่อ- วีดิทัศน์ จากนั้นนักเรียนฝึกคัดลายมือตามแบบฝึกในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียนและจัดป้ายนิเทศ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ